Mohand Cherif Mesbah yewweḍ leɛfu n Rebbi Steɛfu di lehna ay ameɣnas

Mohand Cherif Mesbah yewweḍ leɛfu n Rebbi ass n wačer (lḥedd) 06 Magu 2016. Iḥuza-t waṭtṭan n turin aseggas aya, yennuɣ mgal lehlak, 01lameɛna, m lḥeqq tessawel-d, yewweḍ-d lajel-is. Ad t-yerḥem Rebbi, iga-yas amkan di lǧennet, yazen-d ṣṣber i yimawlan-is, i warraw-is, i yessetma-s d watmaten-is, i yimeddukal d wid akk i t-iḥemmlen.

Aṭas n yelmeẓyen ur t-nessin ara, ayen i ɣ-idemren i wakken ad d-naru fell-as kra n wawalen-agi, i wakken ad nessulef i wid ur t-nessin ad ẓren yella. I wakken daɣen ad as-nerr tajmilt, xerṣum d tazamulant, imi d awwar ad t-id-nesmekti. Tatut d ayen icemten, yenna Lwennas : « Win umu tt-tekkes ccfaya, ulayɣer littkal fell-as ».

Mohand Cherif Mesbah d mmi-s n temdint n Wehran, deg irebbi n Miramare, ul n temdint n Lbahya i d-yekker. D mmi-s n Dda Messaoud Umesbeṭ, ameɣnas ameqqran tmaziɣt, ad fell-asen yeɛfu yerḥem. Tamsalt n Lezzayer uzekka d tmaziɣt d timsal tigejdantin di twacult. Dɣa,d ayen yeǧǧan yessi-s n Dda Messaoud d warraw-is d imeɣnasen meḥsub akken ma llan.

Ufraren-d si taddart n Belɛeggal, taɣiwant Iɣil ɛli, i d-yefkan aṭas n yimeɣnasen n tmaziɣt di temdint n Wehran.

Tessufeɣ-d tiddukla sin wuṭṭunen n yiwen weɣmis i wumi tsemma « War isem ». Deg uheggi n yeɣmisen-agi yettekka s waṭas, ladɣa tama yuran s tefransist. Iɣmisen llan ar tura, uran s ufus. Uṭṭun amezwaru d tira-s d tirni, uṭṭun wis sin d aḥric yuran s tefransist.

Deg useggas n 1994, asmi yendeh uɣunzu n uɣerbaz ɣef tmaziɣt di tmurt n Leqbayel, yella ger imezwura i d-yesnulfan MCB n Wehran. Aṭas i yeqdec deg-s, yuɣ lḥal, netta di tsertit, tettunefk-as, ad t-yerḥem Rebbi. Yeqdec ula deg ukabar n RCD di tallit-nni.

Asmi tekcem tmaziɣt s aɣerbaz unṣib, d netta i d-yeffɣen d aselmad n tmaziɣt amezwaru s talɣa tunṣibt dagi di Wehran netta d yiwen ilemẓi i yessekcem yid-s.

Ttekkan di tannant i d-yellan di Benɛeknun, deg unebdu n useggas n 1994. D tannant i s-yessulfen ad iger asurif ameqqran deg unadi di tmaziɣt.

Tirmit-ines tamezwarut n uselmad tella-d di tesnawit n Ben Badis. Yeṭṭef acḥal d iseggasen ur neẓri amek, imi, imasayen i d-yezgan ɣef leqraya di temdint n Wehran d tesnawit n Ben Badis ur d wid iqeblen ad tili tmaziɣt di Wehran.

Ssulin-as tasawent, yuli-tt alarmi d ayen ur tzemmer rruḥ, iserreḥ. Iserreḥ acku, leqbayel di Wehran, ladɣa widak-nni i yettsuɣun s lqedd n taɣect-nsen « Anwa wigi, d Imaziɣen », ur stufan ara neɣ ur walan ara ilaq ibeddi s yidis n yiwen umeɣnas am wa.

Yella ger wid i d-yeḥyan tiddukla tadelsant Asirem iɣef d-yezga Dda Abdellah Hamane xerṣum i kra n tallit akken, am wakken i d-ssufɣen yiwen wuṭṭun n tsella « Tidmi tamirant » netta d kra imeddukal.

Ikemmel anadi d leqdic ɣef tmaziɣt, lameɛna, i yiman-is kan, ulac ttawil ad d-yessufɣen kra din ad iwali tafat.

S waṭas n wessemḥissef i d-nenna awalen-agi imi tamettant n Mohand Cherif d lexṣara tameqqrant i tmaziɣt.

Nbudd-as rreḥma d lǧennet lɛednan. Ad t-yerḥem Rebbi.

Houari Bessai